Minecraftis

Scratcher Joined 10 years, 7 months ago United States

About me

ρгôƒîłê šρâм - ñô
ƒ4ƒ - ÿêš
âđνêгτîšîñḡ - мâÿßê
ñâšτÿ čûгâτôг τâß ôг ρгôʝêčτš - îš ñôτ âłłôшêđ
čûгâτôг τâßš - τんâτ'š τôô мâñÿ ḡîνê мê â ƒêш

What I'm working on

んôш đâгê ÿôû ḡîνê мê τôô мâñÿ čûгâτôг τâßš ßûτ Î'м âšκîñḡ ÿôû â ǭûêšτîôñ?

What I've been doing

Comments

You have 500 characters left.
  • Comments loading...