sprxut

New Scratcher Joined 3 months, 1 week ago Canada

About me

☁︎~~☾✩☽~~ ꜱ ᴘ ʀ x ᴜ ᴛ / ᴋ ᴀ ᴛ ✰
⤹ ☁︎ᴀ ꜰᴇᴍᴀʟᴇ ᴡʜᴏ ɪꜱ ᴀ ꜱᴀɴʀɪᴏ ꜰᴀɴ ᴀɴᴅ ʟᴏᴠᴇꜱ ᴄᴀᴛꜱ.
— — — —— — — —— — — —— — — —— —
☾✰☁︎✰☁︎✰☁︎✰☁︎✰☁︎✰☁︎✰☁︎✰☁︎✰☁︎✰☁︎✰☁︎
✰ꜰ4ꜰ? ɴᴏ
✰ᴄᴏʟʟᴀʙ? ʏᴇꜱ
✰ʀᴘ'ꜱ? ʏᴇꜱ
pfp by me

What I'm working on

— — — —
(XxMymelody_CatUwUxX)=me
⇨ ᴡʜᴀᴛ ʏᴏᴜ'ʟʟ ꜰɪɴᴅ ʜᴇʀᴇ ˎˊ-
⤹✩ᴀʀᴛ
✩ᴀɴɪᴍᴀᴛɪᴏɴꜱ
✩ʀᴏʙʟᴏx ꜱᴛᴜꜰꜰ
✩ɢᴀᴍᴇꜱ
✩ᴛᴜᴛᴏʀɪᴀʟꜱ
✩ᴀɴᴅ ᴍᴜᴄʜ ᴍᴏʀᴇ!
— — — —— — — — — — —— — — — —
⇨ ᴄᴏᴍɪɴɢ ꜱᴏᴏɴˎˊ-
⤹ ✩a tutorial and a comic

What I've been doing

Comments

You have 500 characters left.
  • Comments loading...