apolo15

Scratcher Joined 4 years, 7 months ago United States

About me

⚝Welcome⚝
│││- - - - - - ⚝» apolo 1 5 «⚝ - - - - - -
││⚝ • 13 • ɪɴғᴘ • ᴄʜʀɪsᴛɪᴀɴ • sᴏᴜᴛʜᴘᴀᴡ •
│⚝ • ʙᴏᴏᴋs • ᴀʟʟᴜʀᴀ+ʟᴀɴᴄᴇ • ʙᴇʟʟᴇ • ʀᴏᴄᴋʏ •
⚝ • ʟᴏᴛʀ • ʜᴛᴛʏᴅ • sᴛᴀʀᴡᴀʀs • sᴘɪᴅᴇʀᴍᴀɴ •
ʕ◦•ᴥᵕʔっ━✩◦.・⁺*

What I'm working on

Rᴇᴀʟʟʏ ᴛʀʏɪɴɢ ɴᴏᴛ ᴛᴏ ᴄʀʏ ғᴏʀ Lᴀɴᴄᴇ & Aʟʟᴜʀᴀ
∠( ;O; 」∠)_
Lɪᴄᴇɴsᴇᴅ FᴀɴGɪʀʟ™ ║▌│█│║▌║││█
Sᴏʀʀʏ Cᴀɴ'ᴛ Cᴏᴍᴍᴇɴᴛ
➳Fᴏʟʟᴏᴡᴇʀ Sᴛᴀᴛᴜs➳230
➳ᴀʟʟ ᴘɪᴄs ғʀᴏᴍ ɢᴏᴏɢʟᴇ➳
—-██——
—-██——
██████—
-—██——
—-██——
—-██——
—-██——

What I've been doing

Comments

You have 500 characters left.
  • Comments loading...