SunkissedMoonbow474

Scratcher Joined 1 year, 9 months ago United States

About me

⌦◎♡wɛȴɕomɛ♡◎⌫
ȵąmɛ ~ ɛȴіąȵȵą
ąɢɛ ~ ♳♴
ʙіʀʈɦȡąƴ ~ ʝuȵɛ ♳♷ ~ ɢɛmіȵі
ɢɛȵȡɛʀ ~ ♀
ʀɛȴіɢіoȵ ~ ʝɛwі$ɦ
ȵіɕᴋȵąmɛ$ ~ ɛȴȴіɛ

What I'm working on

ɦɛȴȴo ☆
і ąm woʀᴋіȵɢ oȵ 4০০ ƒoȴȴow$ ♡
і ȴіᴋɛ ʈo ąȵіmąʈɛ ąȵȡ ȡʀąw,
ąȵȡ і ɦoᴘɛ ƴou ɛȵʝoƴ ☺

ɛ( Ü)ɜ { follow @wiind & @mazatl23 ]

What I've been doing

Comments

You have 500 characters left.
  • Comments loading...