Discuss Scratch

  • Discussion Forums
  • » Requests
  • » ⚐ Tʜᴇ Pʀɪᴅᴇ Sʜᴏᴘᴘᴇ ⚐ Oʀᴅᴇʀs Cᴏᴍᴘʟᴇᴛᴇᴅ Wɪᴛʜ Sᴘᴇᴇᴅ, Qᴜᴀʟɪᴛʏ, ᴀɴᴅ Pʀɪᴅᴇ ✦ Bᴀɴɴᴇʀs ✦ Pʀᴏғɪʟᴇ Pɪᴄs ✦ Rᴇᴠɪᴇᴡs [RSS Feed]
LesBeProud-
Scratcher
100+ posts

⚐ Tʜᴇ Pʀɪᴅᴇ Sʜᴏᴘᴘᴇ ⚐ Oʀᴅᴇʀs Cᴏᴍᴘʟᴇᴛᴇᴅ Wɪᴛʜ Sᴘᴇᴇᴅ, Qᴜᴀʟɪᴛʏ, ᴀɴᴅ Pʀɪᴅᴇ ✦ Bᴀɴɴᴇʀs ✦ Pʀᴏғɪʟᴇ Pɪᴄs ✦ Rᴇᴠɪᴇᴡs


Hʟʟ, ɴ ʟ .... Tʜ Pʀɪ Sʜ
Hʀ, ʏʀ ʀʀs ɪʜ ʀɪ ɴ ʟ ʜ ɪʜ s ɴ ̨ʟɪʏ!
——
Sʀʟʟ ɴ ɴ ʜ ɴx s ғʀ ʀ ɪʀʀʏ, ʜʀ ʏ'ʟʟ ʙ ʙʟ ɴɪɢ ʜ sʜ. Iғ ʏ ɴ ɴʏʜɪɴɢ, s s! Oʀ sғғ ʀ ʜʀ ʜʟ. :)

Last edited by LesBeProud- (June 11, 2020 01:33:42)


LesBeProud-
Scratcher
100+ posts

⚐ Tʜᴇ Pʀɪᴅᴇ Sʜᴏᴘᴘᴇ ⚐ Oʀᴅᴇʀs Cᴏᴍᴘʟᴇᴛᴇᴅ Wɪᴛʜ Sᴘᴇᴇᴅ, Qᴜᴀʟɪᴛʏ, ᴀɴᴅ Pʀɪᴅᴇ ✦ Bᴀɴɴᴇʀs ✦ Pʀᴏғɪʟᴇ Pɪᴄs ✦ Rᴇᴠɪᴇᴡs


**Pʟs ɴ ʜ ʜɴ ʏ ʟɪ ɴ ɴ ғ ʜ ɴɪɢɪɴʟ ʙɴɴʀs, ɪ ɪʟʟ ʏ ʜ ʀʀsɴɪɴɢ s, ɴ ʜɴ ʏ ʟɪ ɴ ʜ ʙɴɴʀ ʜ ғ ɴ ғ ʜs ss, ɪ ɪʟʟ ʙʀɪɴɢ ʏ ʙ ʜ ɪʀʀʏ**

Last edited by LesBeProud- (May 30, 2020 21:57:43)


LesBeProud-
Scratcher
100+ posts

⚐ Tʜᴇ Pʀɪᴅᴇ Sʜᴏᴘᴘᴇ ⚐ Oʀᴅᴇʀs Cᴏᴍᴘʟᴇᴛᴇᴅ Wɪᴛʜ Sᴘᴇᴇᴅ, Qᴜᴀʟɪᴛʏ, ᴀɴᴅ Pʀɪᴅᴇ ✦ Bᴀɴɴᴇʀs ✦ Pʀᴏғɪʟᴇ Pɪᴄs ✦ Rᴇᴠɪᴇᴡs


I s ʏ ʜ ʜsɴ ʀʀ ʀ ғʀ ʀ sʜ. Tʜ's ɢʀ! W ʜ ʟs ғ ɪғғʀɴ ɪɴs ғʀ ʏ ʜs ғʀ. A ʀsɴ, ʀʀɴʟʏ ғғʀ ʜ ғʟʟɪɴɢ ɪs:
Bɴɴʀs
Pʀғɪʟ ɪʀs
Rɪs
Iɴ ʜ ғʀ, ʟɴ xɴ ʀ sʜ ʀs sʜ s:
Msɪ sɪɪɴ
Msɪ ʀʀɪɴɢ
Wʀɪɪɴɢ
Iғ ʏ ʜ ɴʏ sɢɢsɪɴs, ғʟ ғʀ s ʜ ʜʀ ʀ ʟ ɴ ɴ ʏ ʀғɪʟ.

Wʜɴ ʏ'ʀ ʀʏ ʀʀ, ғɪɴ ʜ ʀʀsɴɪɴɢ ғʀ ғʀ ʏʀ ʀ(s) ɴ ʏ ʜ ɴɴs ғ ʜ ʙx ʙʟ. Ps ɪɴ ʀʟʏ ʙx ʜ ɴ ғ ʜ ʜʀ, ғɪʟʟ ɪ , ɴ s. Yʀ ʀʀ sʜʟ ʙ ɴ ɪʜɪɴ ғ ʜʀs ɴ 'ʟʟ ɢɪ ʏ ɴ sɪ ғ ʜɴ ʜ ɪ ɪʟʟ ʙ ʟ ʜɴ.

Wʜɪʟ ʀɪ ʀsʟs ɴ s, ʟs ʀʟɪ ʜ ɪʟʟ ʀ ɪ ɴsʀ ̨ʟɪʏ ɴ ʜ ʜ ʟʏs ʜʀ ʏ ʙ ɪɴ ɪғғʀɴ ɪ ɴ ʜɴ ʏ. W ʟs ʏ ʙ sʟɪɴɢ ʀ ʀɪɴɢ ɴ ʜʀ ʙʟɪɢɪɴs sɪ ғ Sʀʜ. W ʀʏ ɢ ʏʀ ʀʀ ʏ s ғs s ʏ ɴ, ʙ ɴʙʏ ɴ ʙ ɴ Sʀʜ 24 ʜʀs ʏ, ɴ ʜ ʏ ɴ ɴʀsɴ ʜ. Oʜʀɪs, ʀɴ ʏ ʜs ɪғғʀɴ sʜ.

Pʟᴇᴀsᴇ ɴᴏᴛᴇ ᴛʜᴀᴛ ʏᴏᴜ ᴍᴜsᴛ ʀᴇᴀᴅ Tʜᴇ Sʜᴏᴘᴘᴇ Rᴜʟᴇs ʙᴇғᴏʀᴇ ᴏʀᴅᴇʀɪɴɢ.Tʜ ʙɪɴɢ sɪ, ғʟ ғʀ sʀʟʟ ɴ ɴ ɴ ɴ ʙɢɪɴ ʜ ʀʀ ʀss!

Bɴɴʀ Oʀʀ Fʀ
Yʀ Usʀɴ:
Wʜ Y Pʀғʀ Us Cʟʟ Y:
Yʀ Pʀɴɴs:
Pʀғʀʀ Dʟɪɴ:
Fʟʟɪɴɢ Tɪ?
Pʀғʀʀ Mʜ ғ Nɪғɪɪɴ, Eɪʜʀ Tʜɪs Tʜʀ, Yʀ Pʀғɪʟ, ʀ Bʜ:
Sɪғɪɪɴs/Sɪ:
Bɢʀɴ Cʟʀ(s)/Iɢ(s) Wɪʜ Lɪɴs ɪғ Y H Tʜ:
Cʟʀs:
Tx & Fɴs:
Cʟɪʀ ʀ Iɢs Wɪʜ Lɪɴs Iғ Y H Tʜ:
Aɴʏ Oʜʀ Dsʀɪɪ Iɴғʀɪɴ:
Aᴅᴅ ᴛʜɪs ᴄᴏᴅᴇ ᴛᴏ ʏᴏᴜʀ ʀᴇᴘʟʏ ᴀɴᴅ ғɪʟʟ ɪɴ ᴛʜᴇ ғᴏʀᴍ ᴛᴏ ᴏʀᴅᴇʀ ᴀ ʙᴀɴɴᴇʀ:
[color=red][big][b]Banner Order Form[/b][/big]
[b]My username: [/b] [small][i][url=scratch.mit.edu/users/MYUSERNAMEGOESHERE]MY USERNAME GOES HERE[/url][/i][/small]
[b]What you should call me/my nickname: [/b] [small][i]My Answer Here[/i][/small]
[b]My pronouns: [/b] [small][i]My Answer Here[/i][/small]
[b]When I want my order done: [/b] [small][i]My Answer Here[/i][/small]
I [i]am/am[/i] not following this topic.
I would prefer to be notified of information [i]on this thread/on my profile/on both this thread and my profile[/i].
[b]I would like to size of my banner to be: [/b] [small][i]My Answer Here[/i][/small]
[b]I would like the background of my banner to be: [/b] [small][i]My Answer Here[/i][/small]
[b]Here are any links to the background I would like: [/b] [small][i]My Answer Here[/i][/small]
[b]I would like the color scheme of my banner to be: [/b] [small][i]My Answer Here[/i][/small]
[b]I would like to text on my banner to be: [/b] [small][i]My Answer Here[/i][/small]
[b]I would like the fonts of my banner to be: [/b] [small][i]My Answer Here[/i][/small]
[b]I would like the following cliparts and/or images on my banner: [/b] [small][i]My Answer Here[/i][/small]
[b]Here are any links to the cliparts and/or images I would like: [/b] [small][i]My Answer Here[/i][/small]
[b]Some more information I would like to provide to ⚐ Tʜᴇ Pʀɪᴅᴇ Sʜᴏᴘᴘᴇ ⚐ is: [/b] [small][i]My Answer Here[/i][/small]
I [i]have/have not[/i] read [url=https://scratch.mit.edu/discuss/post/4050072/]the Shoppe Rules[/url].
I [i]will/will not[/i] give credit to ⚐ Tʜᴇ Pʀɪᴅᴇ Sʜᴏᴘᴘᴇ ⚐ for my banner.
I [i]will/will not[/i] attempt to remove the watermark ⚐ Tʜᴇ Pʀɪᴅᴇ Sʜᴏᴘᴘᴇ ⚐ added to my banner without permission.
I [i]do/do not[/i] understand that failure to adhere to the rules of this shop results in immediate termination of my order and that I will not be allowed to order from ⚐ Tʜᴇ Pʀɪᴅᴇ Sʜᴏᴘᴘᴇ ⚐ or any of its partners again without permission from the owner of ⚐ Tʜᴇ Pʀɪᴅᴇ Sʜᴏᴘᴘᴇ ⚐.[/color]

Pʀғɪʟ Pɪʀ Oʀʀ Fʀ
Yʀ Usʀɴ:
Wʜ Y Pʀғʀ Us Cʟʟ Y:
Yʀ Pʀɴɴs:
Pʀғʀʀ Dʟɪɴ:
Fʟʟɪɴɢ Tɪ?
Pʀғʀʀ Mʜ ғ Nɪғɪɪɴ, Eɪʜʀ Tʜɪs Tʜʀ, Yʀ Pʀғɪʟ, ʀ Bʜ:
Bɢʀɴ Cʟʀ(s)/Iɢ(s) Wɪʜ Lɪɴs ɪғ Y H Tʜ:
Cʟʀs:
Tx & Fɴs:
Cʟɪʀ ʀ Iɢs Wɪʜ Lɪɴs Iғ Y H Tʜ:
Aɴʏ Oʜʀ Dsʀɪɪ Iɴғʀɪɴ:
Aᴅᴅ ᴛʜɪs ᴄᴏᴅᴇ ᴛᴏ ʏᴏᴜʀ ʀᴇᴘʟʏ ᴀɴᴅ ғɪʟʟ ɪɴ ᴛʜᴇ ғᴏʀᴍ ᴛᴏ ᴏʀᴅᴇʀ ᴀ ᴘʀᴏғɪʟᴇ ᴘɪᴄᴛᴜʀᴇ:
[color=red][big][b]Profile Picture Order Form[/b][/big]
[b]My username: [/b] [small][i][url=scratch.mit.edu/users/MYUSERNAMEGOESHERE]MY USERNAME GOES HERE[/url][/i][/small]
[b]What you should call me/my nickname: [/b] [small][i]My Answer Here[/i][/small]
[b]My pronouns: [/b] [small][i]My Answer Here[/i][/small]
[b]When I want my order done: [/b] [small][i]My Answer Here[/i][/small]
I [i]am/am[/i] not following this topic.
I would prefer to be notified of information [i]on this thread/on my profile/on both this thread and my profile[/i].
[b]I would like the background of my profile picture to be: [/b] [small][i]My Answer Here[/i][/small]
[b]Here are any links to the background I would like: [/b] [small][i]My Answer Here[/i][/small]
[b]I would like the color scheme of my profile picture to be: [/b] [small][i]My Answer Here[/i][/small]
[b]I would like to text on my profile picture to be: [/b] [small][i]My Answer Here[/i][/small]
[b]I would like the fonts of my profile picture to be: [/b] [small][i]My Answer Here[/i][/small]
[b]I would like the following cliparts and/or images on my profile picture: [/b] [small][i]My Answer Here[/i][/small]
[b]Here are any links to the cliparts and/or images I would like: [/b] [small][i]My Answer Here[/i][/small]
[b]Some more information I would like to provide to ⚐ Tʜᴇ Pʀɪᴅᴇ Sʜᴏᴘᴘᴇ ⚐ is: [/b] [small][i]My Answer Here[/i][/small]
I [i]have/have not[/i] read [url=https://scratch.mit.edu/discuss/post/4050072/]the Shoppe Rules[/url].
I [i]will/will not[/i] give credit to ⚐ Tʜᴇ Pʀɪᴅᴇ Sʜᴏᴘᴘᴇ ⚐ for my profile picture.
I [i]will/will not[/i] attempt to remove the watermark ⚐ Tʜᴇ Pʀɪᴅᴇ Sʜᴏᴘᴘᴇ ⚐ added to my profile picture without permission.
I [i]do/do not[/i] understand that failure to adhere to the rules of this shop results in immediate termination of my order and that I will not be allowed to order from ⚐ Tʜᴇ Pʀɪᴅᴇ Sʜᴏᴘᴘᴇ ⚐ or any of its partners again without permission from the owner of ⚐ Tʜᴇ Pʀɪᴅᴇ Sʜᴏᴘᴘᴇ ⚐.[/color]

Rɪ Oʀʀ Fʀ
Yʀ Usʀɴ:
Wʜ Y Pʀғʀ Us Cʟʟ Y:
Yʀ Pʀɴɴs:
Pʀғʀʀ Dʟɪɴ:
Fʟʟɪɴɢ Tɪ?
Pʀғʀʀ Mʜ ғ Nɪғɪɪɴ, Eɪʜʀ Tʜɪs Tʜʀ, Yʀ Pʀғɪʟ, ʀ Bʜ:
Wʜ Y Wʟ Lɪ Us Rɪ:
A Lɪɴ Tʜ I B Rɪ:
H Cʀɪɪʟ, Fʀ 1-10?
H Dɪʟ, Fʀ 1-10?
Aɴʏʜɪɴɢ Sɪғɪ Y Wɴ Us T Iɴʟ:
Aɴʏʜɪɴɢ Sɪғɪ Y Wɴ Us T Exʟ:
Aɴʏ Oʜʀ Hʟғʟ Iɴғʀɪɴ:
Aᴅᴅ ᴛʜɪs ᴄᴏᴅᴇ ᴛᴏ ʏᴏᴜʀ ʀᴇᴘʟʏ ᴀɴᴅ ғɪʟʟ ɪɴ ᴛʜᴇ ғᴏʀᴍ ᴛᴏ ᴏʀᴅᴇʀ ᴀ ʀᴇᴠɪᴇᴡ:
[color=red][big][b]Review Order Form[/b][/big]
[b]My username: [/b] [small][i][url=scratch.mit.edu/users/MYUSERNAMEGOESHERE]MY USERNAME GOES HERE[/url][/i][/small]
[b]What you should call me/my nickname: [/b] [small][i]My Answer Here[/i][/small]
[b]My pronouns: [/b] [small][i]My Answer Here[/i][/small]
[b]When I want my order done: [/b] [small][i]My Answer Here[/i][/small]
I [i]am/am[/i] not following this topic.
I would prefer to be notified of information [i]on this thread/on my profile/on both this thread and my profile[/i].
[b]What I would like reviewed: [/b] [url=scratch.mit.edu/MYLINKGOESHERE][small][i]My Answer Here[/i][/small][/url]
[b]On a scale of 1-10 of how critical I want my review to be, I want it to be a: [/b] [small][i]My Answer Here[/i][/small]
[b]On a scale of 1-10 of how detailed I want my review to be, I want it to be a: [/b] [small][i]My Answer Here[/i][/small]
[b]Some specific things I want included are: [/b] [small][i]My Answer Here[/i][/small]
[b]Some specific things I want excluded are: [/b] [small][i]My Answer Here[/i][/small]
[b]Some more information I would like to provide to ⚐ Tʜᴇ Pʀɪᴅᴇ Sʜᴏᴘᴘᴇ ⚐ is: [/b] [small][i]My Answer Here[/i][/small]
I [i]have/have not[/i] read [url=https://scratch.mit.edu/discuss/post/4050072/]the Shoppe Rules[/url].
I [i]do/do not[/i] understand that failure to adhere to the rules of this shop results in immediate termination of my order and that I will not be allowed to order from ⚐ Tʜᴇ Pʀɪᴅᴇ Sʜᴏᴘᴘᴇ ⚐ or any of its partners again without permission from the owner of ⚐ Tʜᴇ Pʀɪᴅᴇ Sʜᴏᴘᴘᴇ ⚐.[/color]

Tʜɴ ʏ ғʀ ʀʀɪɴɢ ғʀ Tʜ Pʀɪ Sʜ . W ʜ ʏ ʜ ɴʀғʟ ʏ!

Last edited by LesBeProud- (May 30, 2020 21:46:19)


LesBeProud-
Scratcher
100+ posts

⚐ Tʜᴇ Pʀɪᴅᴇ Sʜᴏᴘᴘᴇ ⚐ Oʀᴅᴇʀs Cᴏᴍᴘʟᴇᴛᴇᴅ Wɪᴛʜ Sᴘᴇᴇᴅ, Qᴜᴀʟɪᴛʏ, ᴀɴᴅ Pʀɪᴅᴇ ✦ Bᴀɴɴᴇʀs ✦ Pʀᴏғɪʟᴇ Pɪᴄs ✦ Rᴇᴠɪᴇᴡs


Tʜɴ ʏ s ʜ ғʀ ʏʀ ʀʀ! W ʀʟʟʏ ʀɪ ʏʀ ʙsɪɴss, ʙ ʟʏs sʀɪ ɪʀ. Iғ ʏ ʜ ɪ, ʟs ғ ɴs ʟ s ʀɪ s ɴ ʜ ɴ ɪʀ!
Rɪ Fʀ
Yʀ Usʀɴ:
Wʜ Y Pʀғʀ Us Cʟʟ Y:
Yʀ Pʀɴɴs:
Wʜ I Y Oʀʀ:
Eʟʏ Wʜ T Yʀ Oʀʀ:
Rɪɴɢ ғ Qʟɪʏ, 1-10:
Rɪɴɢ ғ S, 1-10:
Rɪɴɢ ғ Pʀɪ/Csʀ Sʀɪ, 1-10:
Aɴʏʜɪɴɢ Y Wʟ Lɪ Cɴ Oɴ, Bʜ Psɪɪ ɴ Nɢɪ:
Aᴅᴅ ᴛʜɪs ᴄᴏᴅᴇ ᴛᴏ ʏᴏᴜʀ ʀᴇᴘʟʏ ᴀɴᴅ ғɪʟʟ ɪɴ ᴛʜᴇ ғᴏʀᴍ ᴛᴏ ʟᴇᴀᴠᴇ ᴜs ᴀ ʀᴇᴠɪᴇᴡ:
[color=orange][big][b]Review Form[/b][/big]
[b]My username: [/b] [small][i]My answer[/i][/small]
[b]What you should call me/my nickname: [/b] [small][i]My answer[/i][/small]
[b]My pronouns: [/b] [small][i]My answer[/i][/small]
[b]What item I ordered: [/b] [small][i]My answer[/i][/small]
[b]Employee who took my order: [/b] [small][i]My answer[/i][/small]
[b]Rating of quality, 1-10: [/b] [small][i]My answer[/i][/small]
[b]Rating of speed, 1-10: [/b] [small][i]My answer[/i][/small]
[b]Rating of pride/customer service, 1-10: [/b] [small][i]My answer[/i][/small]
[b]My additional comments: [/b] [small][i]My answer[/i][/small][/color]

Last edited by LesBeProud- (May 30, 2020 22:16:08)


LesBeProud-
Scratcher
100+ posts

⚐ Tʜᴇ Pʀɪᴅᴇ Sʜᴏᴘᴘᴇ ⚐ Oʀᴅᴇʀs Cᴏᴍᴘʟᴇᴛᴇᴅ Wɪᴛʜ Sᴘᴇᴇᴅ, Qᴜᴀʟɪᴛʏ, ᴀɴᴅ Pʀɪᴅᴇ ✦ Bᴀɴɴᴇʀs ✦ Pʀᴏғɪʟᴇ Pɪᴄs ✦ Rᴇᴠɪᴇᴡs


Wʟ ʀ ʀғʟɪ! Tʜɪs ɪs ʜʀ 'ʟʟ ɴʏ ʀʀs ' ɴ, s ɴɪʟ sʀs ɴ s xʟs ғ ʜ sʀɪs ғғʀ.

Cʀʀɴ Cʟ Oʀʀ Cɴ:
Bɴɴʀs: 6
Pʀғɪʟ Pɪʀs: 2
Rɪs: 8

»»——► vrie's first banner
»»——► vrie's second banner

»»——► milkysplash's first banner

»»——► grahamsh's first banner

»»——► hp_mega_fan's first banner

»»——► gisgreat_'s first banner
»»——► gisgreat_'s second banner

»»——► flawpaw's first profile picture

»»——► grahamsh's first profile picture

»»——► xxham_sandwichxx's first profile picture

The Houdini Shoppe, owned by totesme and monkeylover200
»»——► Review on 19 June 2020

Transport Creations, owned by milkysplash, bananaandchoc1, and kitten 769
»»——► Review on 22 June 2020

Lightning Studios, owned by lightningspark6545
»»——► Review on 24 June 2020

The Colour Shoppe, owned by popsyrabbit
»»——► Review on 24 June 2020

The Marvel Shoppe, owned by flawpaw
»»——► Review on 24 June 2020

The Profile Picture Shoppe, owned by crossme72
»»——► Review on 26 June 2020

The Sapphire Shop, owned by hp_mega_fan
»»——► Review on 27 June 2020

Remus Lupin, owned by flawpaw
»»——► Review on 30 June 2020

Last edited by LesBeProud- (July 6, 2020 20:01:01)


LesBeProud-
Scratcher
100+ posts

⚐ Tʜᴇ Pʀɪᴅᴇ Sʜᴏᴘᴘᴇ ⚐ Oʀᴅᴇʀs Cᴏᴍᴘʟᴇᴛᴇᴅ Wɪᴛʜ Sᴘᴇᴇᴅ, Qᴜᴀʟɪᴛʏ, ᴀɴᴅ Pʀɪᴅᴇ ✦ Bᴀɴɴᴇʀs ✦ Pʀᴏғɪʟᴇ Pɪᴄs ✦ Rᴇᴠɪᴇᴡs


Tʜɴ ʏ ғʀ ʏ ɪɴʀs ɪɴ Tʜ Pʀɪ Sʜ ! W ʜ ʟʀ s ғ ʀʟs ʜ s ʙ ғʟʟ ʟʟ ɪs. Pʟs ɴ ʀ ʜʀɢʜ ʜ ʙғʀ ʀʀɪɴɢ ʀ ʀ ʟʏɪɴɢ ғʀ sɪɪɴ ʀ ʀɴʀsʜɪ:
Aʟʟ ɪɴʀɪɴs ʀʟɪɴɢ Tʜ Pʀɪ Sʜ ʜ ʟ ɴ Sʀʜ, ʀɢʀʟss ғ ʜɪʀ ʟɪɴ, (ɪɴʟɪɴɢ ʙ ɴ ʟɪɪ : ʜɪs ғʀ ʜʀ, ʜʀ ғʀ ʜʀs, ʀғɪʟ ɴs, sɪ ɴs, ʀ ɴs, ɴ ʀs) s ʙ ʟɪ ɴ ʜʀs ɪɴ ʀғssɪɴʟ ɴɴʀ.
Y s ʙ ʀsғʟ sʜ sғғ ɴ ʜʀ sʀs.
Sɪɴɢ ɪs ʀʜɪʙɪ.
Oғғ-ɪ ɪsssɪɴ ɪs ʀʜɪʙɪ.
Iғ s ғ ʏʀs ɪɴ ʜɪs ʜʀ ɪʟs ɴʏ ʀʟ, ɪ ɪʟʟ ʙ ʀ ɴ ʀʀ.
Y s ʀs ʜ sʜ ʟʏs sɴ ɪ ʀɪɴɢ ʀ ғʀ ʏ. B ɪɴ ɴ ʀɪ ʜ ʜʏ ɪɴ s ʜ ɪ. Cɴsʀɪ ʀɪɪɪs ɪs ʟʏs ɴʀɢ, ʙ ɪɴsʟs ʀ ɴ ʟʀ.
Y ʀ ɴ ʟʟ ʀ ʀ ʀʀ ғʀ ʀ ɪʜ ʀɪssɪɴ ғʀ ʜ sʜ ɴʀ.
W ʀsʀ ʜ ʀɪɢʜ ʟɪɴ ɴʏ ʀʀ, ғʀ ɴʏ ʀsɴ, ɴʏ ɪ, ғʀ ɴʏ ʀsɴ OTHER ʜɴ ɪsʀɪɪɴɪɴ.
Dɪsʀɪɪɴɪɴ ɪs ɴʀ ʟʀ.
Yʀ ʀ ɪs ɴʟʏ ғʀ ʏʀ ʀsɴʟ s (ʙ ɴ ʙ s ғʀ sʜ, ɪʀʀʏ, ʀ ʜʙɴɪʟ, .) ɴʟss ʏ ʀɪ ʀɪssɪɴ ғʀ ʜ sʜ.
Y ʏ ɴ ʟɪ ɴʏ ʀ s ʏʀ ɴ ɴʟss ʏ ʀ ʜ ɴ ɪ. Tʜʀ ʀ ɴ xɪɴs ʜɪs ʀʟ, ɴ ɪғ ʜɪs ʜɴs ʏ ɪʟʟ ɴ ʙ ʟʟ ʀʀ ɪɴ ʜ ғʀ.
Iғ ʏ s s ɪɴ ʜɪs ɪ ʜ ɪʟs ɴʏ ғ ʜs ʀʟs, ʟs ʟʀ ʜ ɴʀ ʙʏ sɴɪɴɢ ʜ sʀɴsʜ ғ ɪ s ʜʏ ɴ ʜ ʀʀ ʀsɴs, ʜɴ ʀʀ ɪ.

Iғ ʏ ʀ ғɴ ɪʟɪɴɢ ɴʏ ғ ʜs ʀʟs, ʏʀ s ɪʟʟ ʙ ʀɪ ɴ ɴs̨ɴ ʏ ʙ ɪss. Exʟs ɪɴʟ ʙ ʀ ɴ ʟɪɪ :
Tʀɪɴɪɴɢ ʏʀ sɪɪɴ s ɴ ʟʏ ʜʀ
Rɪɴɢ ʏʀ ʀɴʀsʜɪ
Cɴʟʟɪɴɢ ʏʀ ʀʀ
Bɴɴɪɴɢ ʏ ғʀ ʙɪɴɢ ʟʏ ғʀ s ɪɴ ʜ ғʀ
Bɴɴɪɴɢ ʏ ғʀ ʀʀɪɴɢ ғʀ s ɪɴ ʜ ғʀ
Bɴɴɪɴɢ ʏ ғʀ ʀɴʀɪɴɢ ɪʜ s ɪɴ ʜ ғʀ

U 22 Jʟʏ 2020: Eɪ sʟʟɪɴɢ ʀʀʀ ғʀ ɴsɪsɴʏ, ғɪx ɢʀɪʟ ɪss, ʜɴɢ ʜ ʟʀɪɴɢ ɪ ʀ ʀʙʟ

Last edited by LesBeProud- (July 22, 2020 22:37:25)


LesBeProud-
Scratcher
100+ posts

⚐ Tʜᴇ Pʀɪᴅᴇ Sʜᴏᴘᴘᴇ ⚐ Oʀᴅᴇʀs Cᴏᴍᴘʟᴇᴛᴇᴅ Wɪᴛʜ Sᴘᴇᴇᴅ, Qᴜᴀʟɪᴛʏ, ᴀɴᴅ Pʀɪᴅᴇ ✦ Bᴀɴɴᴇʀs ✦ Pʀᴏғɪʟᴇ Pɪᴄs ✦ Rᴇᴠɪᴇᴡs


Hʟʟ ʀʏɴ!
D ʟʀɢ ɪɴʀs ɪɴ ʜ ɴ ғ ʀʀs ɪɴ ʜ ʀɪ ʀɴ, I ɪʟʟ ʙ ɴɪɴɢ ʟɪɪɴs ɪɴ ʜ ʀɴ ɴʟʏ ғʀ ʟɪɪ ʀɪ ғ ɪ. T ʟʏ, ʏ s ʜ ʀ̨ɪʀɴs ʙʟ ɴ ɪʜʀ ʙ ɴ ʜ ɪʟɪs ʟʀʏ ʀ ɴ , @Lsʙʀ-, ɴ ʏ ʀғɪʟ ʙғʀ 29 Jɴ 2020 18:00/6:00 Sʀʜ Tɪ (UCT-4:00 ʀɪɢʜ ɴ).

Aʟs, ʟs ɴ ʜ ɪʟʟ ɴʟʏ ʜ s ̨ʟɪғɪ ʟʏs. W ʟs ʜ ʟɪʟ ʀɴs ɪɴ ʀ ʜɪʀɪɴɢ ʀss. I ɪs ʀ ʜɴ sɪʟʏ sɪɢɴɪɴɢ , s ɴ ʏ ɴsʀ ʏʀ sɪʟʟs s. Iғ ʏ ʜs ʟʏ, ʙs ғ ʟ. W ʟ ғʀʀ ʀɪɴɢ ɪʜ ʏ!

Aʟɪɪɴ R̨ɪʀɴs:
Sʀʜʀ ss
Bɴ ɴ Sʀʜ ғʀ ʟs sɪx ɴʜs ɴ ʏʀ ʀʀɴ ɴ
A ʟs 100 ғʀ ss
Fʟʟɪɴɢ ʀ ɪ
Wʀ ɪɴ ʀ ɴ ʟs ɴ sʜ
Fʟɴ ɪɴ Eɴɢʟɪsʜ (Y ʏ sɪʟʟ ʟʏ ɴ ɪғ ɪ ɪsɴ' ʏʀ ғɪʀs ʟɴɢɢ, ʜʀ ʏ ɴ ʙ ʟs ғʟɴ)
Aʙʟ ss Sʀʜ ʟs ʜʀ ɪs , ʀғʀʙʟʏ ɴ ʀ ʀ ɪs ʏ
Wɪʟʟɪɴɢɴss sʜʀ ʏʀ ɪɴ ғʀ sʜʟɪɴɢ ʀss
Aʙʟ ʟs ɴ ʜʀ ʀ sʜ
Wɪʟʟɪɴɢ sɴ ɴ ʜʀ ɴ ʜʟғ ɴ sɪɴɢʟ ʀɪ (ɴ ʀɢ, ʜʏ 45-75 ɪɴs)
Wɪʟʟɪɴɢ sɴ ʟs ғ ʏs ʟɪɴɢ ʀ ʜɪʀɪɴɢ ʀss
Wɪʟʟɪɴɢ ғғʀ ɪɴ ʏʀ ʀ ʜʀ, ɴ ʟ ɪ ɴsɪsɴ ̨ʟɪʏ
Wɪʟʟɪɴɢ ʟʏs ʙ ɪɴ ɴ ʀғssɪɴʟ ʜɪʟ ʟʏ ʀ sʜ

Iғ ʏ ʜ ʀ̨ɪʀɴs ʙ ɴ ʏ ʀ ɴ ɴ ʜ ɪʟɪs, ʟs ɴ ɴ ʏ ʀғɪʟ ʙғʀ 29 Jɴ 2020 18:00/6:00 Sʀʜ Tɪ (UCT-4:00 ʀɪɢʜ ɴ).
Iғ ʏ ɴ ʜ ʀ̨ɪʀɴs ʙ ɴ ʏ ʀ ɴ ʜ ɪʟɪs, ɴғʀɴʟʏ ɪʟʟ ɴ ʙ ʙʟ ɴsɪʀ ʏ ʜɪs ɪ. Tʀʏ ʀ ʀs ʜ ɴ ʙ ɴx ʜɪʀɪɴɢ ʏʟ!
Iғ ʏ ɴ ʜ ʀ̨ɪʀɴs ʙ ɴ ʏ ʀ ɴ ʜ ɪʟɪs, ʟs ɴ ɴ ʏ ʀғɪʟ ʙғʀ 29 Jɴ 2020 18:00/6:00 Sʀʜ Tɪ (UCT-4:00 ʀɪɢʜ ɴ). L ɴ ʜɪʜ ʀ̨ɪʀɴs ʏ ʀɴ' ɪɴɢ, ɴ I'ʟʟ ʙ ʜʏ ɪsss s ɪɴs ɪʜ ʏ.
Iғ ʏ ʜ ʀ̨ɪʀɴs ʙ ɴ ʏ ʀ ɴ ʜ ɪʟɪs, ʏ ɴ ʜ ɴʏʜɪɴɢ ʜɪs ɪ!

Cʀʀɴ Wɪɪɴɢ Lɪs:
CʀGɪʀʟʏ
DғʜHɴs
ɴɪ-
sʏʀʙʙɪ
xXH_SɴɪʜXx
ʟɪɢʜɴɪɴɢsʀ6545
Mɴʏʟʀ200
ɴɢ0
ʟ-

Tʜ Pʀɪ Sʜ ʟs ғʀʀ ʀɪɴɢ ɪʜ ʏ!
Ls

Last edited by LesBeProud- (June 29, 2020 03:59:43)


LesBeProud-
Scratcher
100+ posts

⚐ Tʜᴇ Pʀɪᴅᴇ Sʜᴏᴘᴘᴇ ⚐ Oʀᴅᴇʀs Cᴏᴍᴘʟᴇᴛᴇᴅ Wɪᴛʜ Sᴘᴇᴇᴅ, Qᴜᴀʟɪᴛʏ, ᴀɴᴅ Pʀɪᴅᴇ ✦ Bᴀɴɴᴇʀs ✦ Pʀᴏғɪʟᴇ Pɪᴄs ✦ Rᴇᴠɪᴇᴡs


Nʜɪɴɢ ʜʀ ʜ ɴ, s ɴ ʜ ɴʏ sғғ ʙʀs ɴ ʀ ɴ ʜɪʀɪɴɢ. Cʜ ʙ ɴʜʀ ɪ!

Last edited by LesBeProud- (May 30, 2020 23:10:35)


LesBeProud-
Scratcher
100+ posts

⚐ Tʜᴇ Pʀɪᴅᴇ Sʜᴏᴘᴘᴇ ⚐ Oʀᴅᴇʀs Cᴏᴍᴘʟᴇᴛᴇᴅ Wɪᴛʜ Sᴘᴇᴇᴅ, Qᴜᴀʟɪᴛʏ, ᴀɴᴅ Pʀɪᴅᴇ ✦ Bᴀɴɴᴇʀs ✦ Pʀᴏғɪʟᴇ Pɪᴄs ✦ Rᴇᴠɪᴇᴡs


Tʜɴ ʏ ғʀ ʏʀ ɪɴʀs ɪɴ ʀɴʀɪɴɢ ɪʜ Tʜ Pʀɪ Sʜ . Uɴғʀɴʟʏ, ʀ ɴ ɪɴɢ ʀɴʀ ʟɪɪɴs ʀɪɢʜ ɴ. Iɴs, sʙsʀɪʙ ʜ ɪ ɢ ɴ ɪ ғ ʜ sʜ's ʟʀ, s ʟʟ s ɢɪɴɢ ɴ ɴɴɴɴ ʜɴ ʟɪɪɴs ɴ.

Aɪɪɴʟʟʏ, ʟs ɴ ʜ ɴʟʏ sʟ ғ sʜs' ʀɴʀ ʀ̨ss ɪʟʟ ʙ , ɴ ɴ ɢʀɴ ɪʟʟ ʙ ʀɴ ʙɴ ɴʀs. Hʀ, sʏ ɴ ɴ ʜ. Iғ ʏ ʟ ʟɪ ʙ ʀ ɪɪɴɢ ʟɪs, ʟs ɴ ɴ ʏ ʀғɪʟ. T ʀ ғʀ sʜs, ʟ ғʀʀ ʙɪɴɢ ɪɴ ʙsɪɴss ɪʜ ʏ!

Cʀʀɴ Wɪɪɴɢ Lɪs:
Tʜ Mʀʟ Sʜ

Last edited by LesBeProud- (June 15, 2020 23:32:39)


LesBeProud-
Scratcher
100+ posts

⚐ Tʜᴇ Pʀɪᴅᴇ Sʜᴏᴘᴘᴇ ⚐ Oʀᴅᴇʀs Cᴏᴍᴘʟᴇᴛᴇᴅ Wɪᴛʜ Sᴘᴇᴇᴅ, Qᴜᴀʟɪᴛʏ, ᴀɴᴅ Pʀɪᴅᴇ ✦ Bᴀɴɴᴇʀs ✦ Pʀᴏғɪʟᴇ Pɪᴄs ✦ Rᴇᴠɪᴇᴡs


Nʜɪɴɢ ʜʀ ʜ ɴ, s ɴ ʜ ɴʏ ʀɴʀs ɴ ʟɪɪɴs ʀ ɴ ɴ. Cʜ ʙ ɴʜʀ ɪ!

Last edited by LesBeProud- (May 30, 2020 23:17:51)


LesBeProud-
Scratcher
100+ posts

⚐ Tʜᴇ Pʀɪᴅᴇ Sʜᴏᴘᴘᴇ ⚐ Oʀᴅᴇʀs Cᴏᴍᴘʟᴇᴛᴇᴅ Wɪᴛʜ Sᴘᴇᴇᴅ, Qᴜᴀʟɪᴛʏ, ᴀɴᴅ Pʀɪᴅᴇ ✦ Bᴀɴɴᴇʀs ✦ Pʀᴏғɪʟᴇ Pɪᴄs ✦ Rᴇᴠɪᴇᴡs

Last edited by LesBeProud- (May 30, 2020 21:49:07)


LesBeProud-
Scratcher
100+ posts

⚐ Tʜᴇ Pʀɪᴅᴇ Sʜᴏᴘᴘᴇ ⚐ Oʀᴅᴇʀs Cᴏᴍᴘʟᴇᴛᴇᴅ Wɪᴛʜ Sᴘᴇᴇᴅ, Qᴜᴀʟɪᴛʏ, ᴀɴᴅ Pʀɪᴅᴇ ✦ Bᴀɴɴᴇʀs ✦ Pʀᴏғɪʟᴇ Pɪᴄs ✦ Rᴇᴠɪᴇᴡs

Last edited by LesBeProud- (May 30, 2020 21:49:15)


LesBeProud-
Scratcher
100+ posts

⚐ Tʜᴇ Pʀɪᴅᴇ Sʜᴏᴘᴘᴇ ⚐ Oʀᴅᴇʀs Cᴏᴍᴘʟᴇᴛᴇᴅ Wɪᴛʜ Sᴘᴇᴇᴅ, Qᴜᴀʟɪᴛʏ, ᴀɴᴅ Pʀɪᴅᴇ ✦ Bᴀɴɴᴇʀs ✦ Pʀᴏғɪʟᴇ Pɪᴄs ✦ Rᴇᴠɪᴇᴡs

Last edited by LesBeProud- (May 30, 2020 21:49:23)


LesBeProud-
Scratcher
100+ posts

⚐ Tʜᴇ Pʀɪᴅᴇ Sʜᴏᴘᴘᴇ ⚐ Oʀᴅᴇʀs Cᴏᴍᴘʟᴇᴛᴇᴅ Wɪᴛʜ Sᴘᴇᴇᴅ, Qᴜᴀʟɪᴛʏ, ᴀɴᴅ Pʀɪᴅᴇ ✦ Bᴀɴɴᴇʀs ✦ Pʀᴏғɪʟᴇ Pɪᴄs ✦ Rᴇᴠɪᴇᴡs

Last edited by LesBeProud- (May 30, 2020 21:49:30)


LesBeProud-
Scratcher
100+ posts

⚐ Tʜᴇ Pʀɪᴅᴇ Sʜᴏᴘᴘᴇ ⚐ Oʀᴅᴇʀs Cᴏᴍᴘʟᴇᴛᴇᴅ Wɪᴛʜ Sᴘᴇᴇᴅ, Qᴜᴀʟɪᴛʏ, ᴀɴᴅ Pʀɪᴅᴇ ✦ Bᴀɴɴᴇʀs ✦ Pʀᴏғɪʟᴇ Pɪᴄs ✦ Rᴇᴠɪᴇᴡs

Last edited by LesBeProud- (May 30, 2020 21:49:38)


LesBeProud-
Scratcher
100+ posts

⚐ Tʜᴇ Pʀɪᴅᴇ Sʜᴏᴘᴘᴇ ⚐ Oʀᴅᴇʀs Cᴏᴍᴘʟᴇᴛᴇᴅ Wɪᴛʜ Sᴘᴇᴇᴅ, Qᴜᴀʟɪᴛʏ, ᴀɴᴅ Pʀɪᴅᴇ ✦ Bᴀɴɴᴇʀs ✦ Pʀᴏғɪʟᴇ Pɪᴄs ✦ Rᴇᴠɪᴇᴡs

Last edited by LesBeProud- (May 30, 2020 21:49:45)


LesBeProud-
Scratcher
100+ posts

⚐ Tʜᴇ Pʀɪᴅᴇ Sʜᴏᴘᴘᴇ ⚐ Oʀᴅᴇʀs Cᴏᴍᴘʟᴇᴛᴇᴅ Wɪᴛʜ Sᴘᴇᴇᴅ, Qᴜᴀʟɪᴛʏ, ᴀɴᴅ Pʀɪᴅᴇ ✦ Bᴀɴɴᴇʀs ✦ Pʀᴏғɪʟᴇ Pɪᴄs ✦ Rᴇᴠɪᴇᴡs

Last edited by LesBeProud- (May 30, 2020 21:49:53)


LesBeProud-
Scratcher
100+ posts

⚐ Tʜᴇ Pʀɪᴅᴇ Sʜᴏᴘᴘᴇ ⚐ Oʀᴅᴇʀs Cᴏᴍᴘʟᴇᴛᴇᴅ Wɪᴛʜ Sᴘᴇᴇᴅ, Qᴜᴀʟɪᴛʏ, ᴀɴᴅ Pʀɪᴅᴇ ✦ Bᴀɴɴᴇʀs ✦ Pʀᴏғɪʟᴇ Pɪᴄs ✦ Rᴇᴠɪᴇᴡs

Last edited by LesBeProud- (May 30, 2020 21:50:01)


LesBeProud-
Scratcher
100+ posts

⚐ Tʜᴇ Pʀɪᴅᴇ Sʜᴏᴘᴘᴇ ⚐ Oʀᴅᴇʀs Cᴏᴍᴘʟᴇᴛᴇᴅ Wɪᴛʜ Sᴘᴇᴇᴅ, Qᴜᴀʟɪᴛʏ, ᴀɴᴅ Pʀɪᴅᴇ ✦ Bᴀɴɴᴇʀs ✦ Pʀᴏғɪʟᴇ Pɪᴄs ✦ Rᴇᴠɪᴇᴡs

Last edited by LesBeProud- (May 30, 2020 21:50:15)


LesBeProud-
Scratcher
100+ posts

⚐ Tʜᴇ Pʀɪᴅᴇ Sʜᴏᴘᴘᴇ ⚐ Oʀᴅᴇʀs Cᴏᴍᴘʟᴇᴛᴇᴅ Wɪᴛʜ Sᴘᴇᴇᴅ, Qᴜᴀʟɪᴛʏ, ᴀɴᴅ Pʀɪᴅᴇ ✦ Bᴀɴɴᴇʀs ✦ Pʀᴏғɪʟᴇ Pɪᴄs ✦ Rᴇᴠɪᴇᴡs

Last edited by LesBeProud- (May 30, 2020 21:50:22)


  • Discussion Forums
  • » Requests
  • » ⚐ Tʜᴇ Pʀɪᴅᴇ Sʜᴏᴘᴘᴇ ⚐ Oʀᴅᴇʀs Cᴏᴍᴘʟᴇᴛᴇᴅ Wɪᴛʜ Sᴘᴇᴇᴅ, Qᴜᴀʟɪᴛʏ, ᴀɴᴅ Pʀɪᴅᴇ ✦ Bᴀɴɴᴇʀs ✦ Pʀᴏғɪʟᴇ Pɪᴄs ✦ Rᴇᴠɪᴇᴡs [RSS Feed]

Powered by DjangoBB