obeykatsuki

New Scratcher Joined 1 year, 10 months ago Japan

About me

// Don't judge my username, i couldn't think of anything else--//

ᴋᴀᴛꜱᴜᴋɪ ʙᴀᴋᴜɢᴏᴜ
ʙᴀʀʙᴀʀɪᴀɴ ᴘʀɪɴᴄᴇ ᴀɴᴅ ᴅʀᴀɢᴏɴ ᴋɪɴɢ
ᴍᴏꜱᴛʟʏ ᴘᴏᴡᴇʀᴇᴅ ʙʏ ᴀɴɢᴇʀ-ʏᴏᴜ'ʀᴇ ɴᴏꜱᴇʏ, ʜᴜʜ..

What I'm working on

ᴡʜʏ ᴛʜᴇ ʜᴇᴄᴋ ᴡᴏᴜʟᴅ ʏᴏᴜ ᴡᴀɴᴛ ᴛᴏ ᴋɴᴏᴡ-??
// Fantasy Baku go brrrr //

What I've been doing

Comments

You have 500 characters left.
  • Comments loading...