daisy-bear

Scratcher Joined 8 months, 4 weeks ago United States

About me

⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀ ⠀ 「 ❝ ᴅᴀɪsʏ ❞ 」
⠀⠀┌────── ⋆⋅☆⋅⋆ ──────┐
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ꜱʜᴇ || ᴀʀᴛ || ᴍᴜꜱɪᴄ || ʙᴏᴏᴋꜱ
⠀ ⠀└────── ⋆⋅☆⋅⋆ ──────┘
⠀ ⠀ᴡɪᴡᴏ: ᴀʀᴛ, ꜱʜᴏᴘ ʙᴀꜱᴇ, ʏᴏᴜᴛᴜʙᴇ ᴄʜᴀɴɴᴇʟ
⠀ ⠀⠀ ⠀⠀ https://daisy-info.carrd.co

What I'm working on

⠀⠀⠀⠀⠀⠀icon by @XiaoYinHua, tysm
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀☆ ꜱᴄʀᴀᴛᴄʜ ᴛᴡɪɴ ☆
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀✶ ꜱᴛʏʟᴇ ✶

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ꜱᴄʀᴀᴛᴄʜ ꜰʀɪᴇɴᴅꜱ
⠀ᴛᴇᴀ // ɪʀɪꜱ // ᴋᴀᴛᴇ // ꜱᴀʀᴀʜ // ᴄᴏᴄᴏ // ꜱᴀᴋᴜʀᴀ
⠀⠀⠀ ʜᴇᴀᴛʜᴇʀ // ꜱʜᴀɪ // ғʟɪxɪᴀɢᴏ //sᴛᴀʀɪɪ

i am daisy ˊˎ-

What I've been doing

Comments

Sorry, comment posting has been turned off for this user profile.
  • Comments loading...