cs940859

Scratcher Joined 1 year, 11 months ago United States

About me

♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢ ᴅᴏɴᴛ тᴇʟʟ мᴇ ♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢
тʜᴇ sкʏ ɪs тʜᴇ ʟɪмɪт wʜᴇɴ
====== тʜᴇʀᴇ ɪs ғᴏᴏтᴘʀɪɴтs ᴏɴ тʜᴇ мᴏᴏɴ ======
☾☾☾☾☾☾☾☾☾☾☾☾☾☾☾☾☾☾☾☾☾☾☾☾☾☾☾☾☾☾☾☾☾☾☾☾☾☾☾☾

What I'm working on

- - - - - - ✩ sʜᴏᴏт ✩ - - - - - -
- - - - ✩ ғᴏʀ ✩ - - - -
- - ✩ тʜᴇ ✩ - -
✩ мᴏᴏɴ ✩ [ᴇᴠᴇɴ ɪғ ʏᴏᴜ мɪss ʏᴏᴜ wɪʟʟ ʟᴀɴᴅ]
{ᴀмᴏɴɢ тʜᴇ sтᴀʀs}

Imagine Dragon Songs

What I've been doing

Comments

You have 500 characters left.
  • Comments loading...