coldwaterycent

Scratcher Joined 5 months, 3 weeks ago India

About me

————「 ★ Wᴇʟᴄᴏᴍᴇ ★ 」————
⤹ -ˏˋ Hᴀɪ! Cᴀʟʟ Mᴇ Cᴏᴄᴏ! ˊˎ-

↪ | Aʀᴛɪꜱᴛ | Aᴜᴛʜᴏʀ | Sɪɴɢᴇʀ | Dᴀɴᴄᴇʀ | Gʀʏꜰꜰɪɴᴅᴏʀ | Cʜᴏᴄᴏʜᴏʟɪᴄ | Iɴᴠᴇɴᴛᴏʀ ᴏꜰ •ᴗ• | ↩
Leaving on 1st <3

Pfp- @dreamliqht- <3

What I'm working on

————「 ★ Wɪᴡᴏ(4) ★」————
⤹ Dᴍᴄᴇꜱ- 50%
⤹ Aʀᴛ Iᴍᴘʀᴏᴠᴇᴍᴇɴᴛ 0% ;-;
⤹ Fᴀɴᴀʀᴛ 70%
⤹ Wᴀᴛᴇʀʏ Oꜱ 25%

————「 ★ Sᴄʀᴀᴛᴄʜ Fᴀᴍ ★ 」————
↪ Sꜱ: Hᴀᴢᴇʟ, Lɪʟʏ, Dᴊ, Aɪᴅᴇɴ, Iʀɪꜱᴀ, Pᴀᴛᴛʏ, Lɪꜱᴀ
↪ Sᴛ: Cʜᴏᴄᴏ, Mᴀᴇ
—————★——————

What I've been doing

Comments

You have 500 characters left.
  • Comments loading...