cloudy-owo

Scratcher Joined 3 months, 2 weeks ago United States

About me

₍₁₎ ʏᴏᴜ'ᴠᴇ ɢᴏᴛ ᴍᴀɪʟ ⌫
❝ ❀ :: ɪᴛ'ꜱ ᴊᴇɴɴɴɪᴇ ,, ↶
♡ :: . . . ꜱʜᴇ/ʜᴇʀ // ᴡᴇɪʀᴅᴏ // ᴀʀᴛɪꜱᴛ?
ᴘᴏᴋᴇᴍᴏɴ// ʀᴏʙʟᴏxɪᴀɴ // ɢᴀᴄʜᴀ? ༉ ゚
╰┈┈┈┈┈┈┈

What I'm working on

└> ᴡɪᴡᴏ + ᴍᴏʀᴇ ❜
. . . : ɴᴇᴡ ᴍᴇꜱꜱᴇɢᴇ
╰┄┄┄┄┄┄┄┄
〔˚₊· ͟͟͞͞➳❥〕ᴜᴘᴅᴀᴛᴇꜱ °○
❥ ɴᴇᴡ ʙᴀɴɴᴇʀ // ʀᴇᴅᴏɪɴɢ ᴍʏ ᴛʜᴜᴍʙꜱ // ꜱᴇᴛᴛɪɴɢ ᴜᴘ ᴘꜰ

What I've been doing

Comments

Sorry, comment posting has been turned off for this user profile.
  • Comments loading...