_-Himiko_Yumeno-_

New Scratcher Joined 1 year, 6 months ago Japan

About me

ɪ'ᴍ ʜɪᴍɪᴋᴏ ʏᴜᴍᴇɴᴏ
ᴜʟᴛɪᴍᴀᴛᴇ ᴍᴀɢᴇ (ʙᴜᴛ ɴᴏᴡ ɪᴛꜱ ᴍᴀɢɪᴄɪᴀɴ)
ɢᴇɴᴅᴇʀ: ꜰᴇᴍᴀʟᴇ
ʜᴇɪɢʜᴛ: 150ᴄᴍ (4'11)
ʙɪʀᴛʜᴅᴀʏ: ᴅᴇᴄᴇᴍʙᴇʀ 3
ᴢᴏᴅɪᴀᴄ: ꜱᴀɢɪᴛᴛᴀʀɪᴜꜱ
ʟɪᴋᴇꜱ: ꜱᴍᴀʟʟ ꜱᴘᴀᴄᴇꜱ
ᴅɪꜱʟɪᴋᴇꜱ: ᴛʜᴇ ᴏᴄᴇᴀɴ

What I'm working on

ᴍᴀᴛᴄʜɪɴɢ ᴘꜰᴘ ᴡɪᴛʜ (ᴀᴋᴀ ꜰᴏʟʟᴏᴡ ɴᴏᴡ) : @_Angie--Yonaga_ + @Tenko_Chabishira_
ᴏɴʟɪɴᴇ:{}
ᴏꜰꜰʟɪɴᴇ:{}
ᴏɴ/ᴏꜰꜰ:{✩}

ᴍʏ ᴡᴀɪꜰᴜ: @Tenko_Chabishira_

What I've been doing

Comments

You have 500 characters left.
  • Comments loading...