Fazah_Champ

Scratcher Joined 4 years ago Sri Lanka

About me

ʜᴇʏᴏ! ɪ'ᴍ ꜰᴀᴢᴀʜ!!
{ ᴇɴꜰᴘ-ᴛ // 13 // ♂ // ᴍᴀɪʟ: 14ᴋ }

ᴍᴏꜱᴛ ꜰᴏʟʟᴏᴡᴇᴅ ꜱʀɪ ʟᴀɴᴋᴀɴ!!
ᴛʏꜱᴍ ꜰᴏʀ 270,000+ ᴠɪᴇᴡꜱ :ᴏ

What I'm working on

★ɪᴄᴇ ʟᴀɴᴅ || ᴀ ᴍᴜʟᴛɪᴘʟᴀʏᴇʀ ᴘʟᴀᴛꜰᴏʀᴍᴇʀ ----->

ɪ ᴏɴʟʏ ʜᴀᴠᴇ ᴛᴡᴏ ᴀᴄᴄᴏᴜɴᴛꜱ - ᴛʜɪꜱ ᴀᴄᴄᴏᴜɴᴛ ᴀɴᴅ @Fazah_Tutor (ɴᴏ ᴏᴛʜᴇʀ ᴀᴄᴄᴏᴜɴᴛ ɪꜱ ᴍᴇ)

Ice Lands #Games #All

What I've been doing

Comments

Sorry, comment posting has been turned off for this user profile.
  • Comments loading...