-sugarlily-

Scratcher Joined 2 years, 3 months ago United States

About me

// ɢʏᴍɴᴀꜱᴛ // ʀᴀᴠᴇɴᴘᴜғғ // ᴠɪᴏʟɪɴɪꜱᴛ //
// ᴘʀᴏғɪʟᴇ ᴘɪᴄ ʙʏ @ᴍɪɴɪ-ᴍᴀᴄᴀʀᴏɴ //


ʜᴀɪ! ᴡᴇʟᴄᴏᴍᴇ ᴛᴏ ᴍʏ ᴘʀᴏғɪʟᴇ!
F4F: ɴᴏ || AT/AR: ꜱᴜʀᴇ!
ᴛʜᴀɴᴋꜱ ғᴏʀ ᴀʟʟ ᴛʜᴇ ғᴏʟʟᴏᴡꜱ ʏᴏᴜ ɢᴜʏꜱ <333

What I'm working on

ᴛʜʀᴇᴇ ᴀʀᴛ ᴛʀᴀᴅᴇꜱ <3
ᴅɪꜱɴᴇʏ ᴀʀᴛ ᴅᴜᴍᴘ <3
ɴᴇᴡ ꜱʜᴏᴘ <3


ϙᴜᴇꜱᴛɪᴏɴ ᴏғ ᴛʜᴇ ᴅᴀʏ:

]|I{•------» ᴠᴀɴɪʟʟᴀ ᴏʀ ᴄʜᴏᴄᴏʟᴀᴛᴇ? «------•}I|[

♡♡♡

What I've been doing

Comments

You have 500 characters left.
  • Comments loading...