-honeyparisvibes-

New Scratcher Joined 4 weeks ago France

About me

✧↳┊❝-ₕₒₙₑyₚₐᵣᵢₛᵥᵢbₑₛ₋❞
⇆ ꒰ ᵉˢᵗ. ⁵. ¹⁴ . ²¹ˎˊ-
✂ - - - - - - - - - - - - - - - -

⿻↷┇ᵗʰᵉʸ/ᵗʰᵉᵐ

*°○ꗃ┇ᵗᵉᵉⁿ

﹋・゚⊱┇ᶠʳᵉⁿᶜʰ

☁︎︎┇ᵃᵉˢᵗʰᵉᵗⁱᶜ ᵛⁱᵇᵉˢ

·˚ ༘┇ʸᵒᵘʳ ˡᵒᵛᵉᵈ <³

— — — — — — — —

✨❝ₕₐₜₑᵣₛ bₑ ʰᵃᵗⁱⁿ'❞✨

What I'm working on

ʚ₊˚ ᶜᵃˡˡ ᵐᵉ ʰ̶ᵒ̶ⁿ̶ᵉ̶ʸ̶

⇢ ˗ˏˋᵣₑₘᵢₙdₑᵣₛ ,ˊ˗

➥ ᵇᵉ ᵏⁱⁿᵈ
➥ ʰᵃᵛᵉ ᶠᵘⁿ!

— — — — — —

✧↳┊❝ᵇᵉᶜᵃᵘˢᵉ ⁱ ʷᵃⁿᵗᵉᵈ ʸᵒᵘ ᵗᵒ ᵏⁿᵒʷ..❞

— — — — — —

⇢˗ˏˋ ⁱᵈᵉᵃˢ,ˊ˗

➥ ᶠⁱʳˢᵗ ᵖʳᵒʲᵉᶜᵗ?
➥ˢᵗᵘᵈⁱᵒˢ?

— — — — — —

♥┇ᵏᵖᵒᵖ

What I've been doing

Comments

You have 500 characters left.
  • Comments loading...