Discuss Scratch

_4899_
Scratcher
25 posts

13/5/2023 - 31/12/2029 bus year by _4899_

請小心有出事
HKbusCTB973
Scratcher
14 posts

13/5/2023 - 31/12/2029 bus year by _4899_

点击绿旗时
说 [巴士總站]
_4899_
Scratcher
25 posts

13/5/2023 - 31/12/2029 bus year by _4899_


点击绿旗时
思考 [tycy] (2) 秒
将造型切换为 [BUS stop 671 v]
HKbusCTB973
Scratcher
14 posts

13/5/2023 - 31/12/2029 bus year by _4899_

当按下 [巴士 v]
重复执行
说 [YAY] (2) 秒
end
_4899_
Scratcher
25 posts

13/5/2023 - 31/12/2029 bus year by _4899_

YAY
说 [巴巴士士] (2) 秒
HKbusCTB973
Scratcher
14 posts

13/5/2023 - 31/12/2029 bus year by _4899_

真的很好
当接收到 [BUS year v]
将 [巴士] 设定为 [1]
说 [你好巴士] (2) 秒
_4899_
Scratcher
25 posts

13/5/2023 - 31/12/2029 bus year by _4899_

YAY

Last edited by _4899_ (May 14, 2023 06:28:55)

HKbusCTB973
Scratcher
14 posts

13/5/2023 - 31/12/2029 bus year by _4899_

YAY
说 [] (2) 秒
HKbusCTB973
Scratcher
14 posts

13/5/2023 - 31/12/2029 bus year by _4899_

当背景切换到 [Hong Kong BUS KMB]
说 [pc4053 bus]
_4899_
Scratcher
25 posts

13/5/2023 - 31/12/2029 bus year by _4899_

很好大家可不可以……
HKbusCTB973
Scratcher
14 posts

13/5/2023 - 31/12/2029 bus year by _4899_

WOW
说 [巴士] (2) 秒
HKbusCTB973
Scratcher
14 posts

13/5/2023 - 31/12/2029 bus year by _4899_


点击绿旗时
移动 (10000) 步
询问 [這是什麼] 并等待
如果 <(回答) = [巴士]> 那么
说 [YES] (2) 秒
否则
说 [NO] (2) 秒
end
karcar666
Scratcher
13 posts

13/5/2023 - 31/12/2029 bus year by _4899_

如果 <> 那么
如果 <> 那么
如果 <> 那么
如果 <> 那么
重复执行
如果 <> 那么
如果 <> 那么
如果 <> 那么
当作为克隆体启动时
当作为克隆体启动时
隐藏变量 [ v]
将变量 [ v] 的值增加 (0)
将变量 [ v] 的值增加 (0)
将 [ v] 设定为 []


否则

end


否则

end
end
end
end
end
end
end
_4899_
Scratcher
25 posts

13/5/2023 - 31/12/2029 bus year by _4899_

当接收到 [SAY]
将变量 [BUS v] 的值增加 (59)
HKbusCTB973
Scratcher
14 posts

13/5/2023 - 31/12/2029 bus year by _4899_

我就等不了
点击绿旗时
转动CW (180) 度
说 [BUS!] (15) 秒
说 [HK NWFB] (98) 秒
播放声音 [Bus music] 直到播放完毕

來!
HKbusCTB973
Scratcher
14 posts

13/5/2023 - 31/12/2029 bus year by _4899_

Happy
HKbusCTB973
Scratcher
14 posts

13/5/2023 - 31/12/2029 bus year by _4899_

点击绿旗时
移动 (100) 步
说 [BUS STOP KMB BUS] (2) 秒
播放声音 [KMB bus song v] 直到播放完毕
HKbusCTB973
Scratcher
14 posts

13/5/2023 - 31/12/2029 bus year by _4899_

移动 (e?1) 步
巴士
_4899_
Scratcher
25 posts

13/5/2023 - 31/12/2029 bus year by _4899_

利東邨
播放声音 [ hi] 直到播放完毕
esser_amourifamian48
Scratcher
8 posts

13/5/2023 - 31/12/2029 bus year by _4899_

Hello

Powered by DjangoBB