3A0

Class page Created 3 years, 11 months ago Vietnam

About this Class

Cô sẽ chấm dự án của lớp vào các ngày thứ Ba và thứ Sáu nhé!
Các con chú ý lịch để hoàn thành bài đúng thời hạn nha.
Chúc cả lớp có thật nhiều dự án tuyệt vời :)

What we're working on

Latest Activity